Здравни услуги за фирми-производители на килими

Здравни услуги за фирми-производители на килими

Осигуряване под формата на застраховка

Здравната застраховка е допълнителна програма към установения обем медицински грижи, която е валидна за лица, посочени от осигурените като бенефициенти. ДЗО се извършва за сметка на определен бюджет, лични вноски на граждани, вноски от работодателя (производителя на килими и пътеки).

Редно е да се отбележи, че доброволната застраховка не застрахова здравето, а разходите за лечение. Последните се възстановяват на застрахования обикновено или от етапа на медицинска интервенция (фармакология, диагностика, болница), или от предоставените медицински грижи (стоматология, гинекология, козметология, смърт). Или чрез дялове от разходите за заплащане на предоставяната медицинска помощ (пълно възстановяване, процентно обезщетение, обезщетение до определен размер). Здравни услуги.

ДЗО обикновено бива 2 вида:

-Индивидуална (като се вземе предвид сложността на конкретно заболяване на конкретно лице)

и

-Колективна (като се вземе предвид рискът от определени заболявания в група хора).

Според законодателството с предоставянето и защитата на правата на осигурените граждани се занимават:

законодателния орган на съставна единица на републиката

изпълнителна власт на съставна единица на републиката

застраховани лица (работодател – фабрика за Килими)

териториална задължителна здравноосигурителна каса (за съответната система)

здравноосигурителни организации и техните сдружения

здравните органи

професионални медицински сдружения

лечебни заведения (поликлиники, болници)

комисии за лицензиране и акредитация

субекти на публичен контрол (синдикални органи, Обществото за защита на правата на потребителите, медиите, гражданин)

субекти на досъдебно и съдебно разрешаване на спорове.

Здравни услуги и застраховки злополука за тъкачи на килими

Платените медицински услуги се предоставят на гражданите от лечебни заведения в рамките на сключени договори. Това става под формата на превантивна, медицинска и диагностична, рехабилитационна, протетична и ортопедична и дентална помощ.

За да извършват този вид дейност, лечебните заведения трябва да имат подходящ сертификат и лиценз. Държавните и общинските медицински институции предоставят платени медицински услуги на населението със специалното разрешение на съответния здравен орган.

ДЗО Здравни услуги:

-видове Здравни услуги, които не са включени в списъка с гарантирани от държавата;

-медицински услуги, предоставяни по искане на граждани над установените стандарти за обема на медицинското обслужване. Те са одобрени от Министерството на здравеопазването;

-медицински услуги, предоставяни планирано на граждани, които нямат право да ги получават безплатно без Доброволната здравна застраховка както и застраховката злополука.

Здравни услуги за фирми-производители на килими
Към началото